KOOL

Tali_KoolTali Põhikool-Lasteaed on väike maakool-lasteaed, mis asub Pärnu maakonna lõunapiiril vastu Läti Vabariiki, 60 km kaugusel Pärnust. Hubane koolihoone, seda ümbritsev park ja loodus loovad hea ning rahuliku õpi- ja kasvukeskkonna. Seda asjaolu on kooli eripära kujundamisel püütud ära kasutada: õppekäigud looduses, õues-õpe, koostöö RMK ning Nigula LK-alaga.


Lähtuvalt Saarde Vallavolikogu 22.03.2017, otsus nr 6 “Tali Põhikool-Lasteaed ümberkorraldamine”  korraldatakse alates 01.07.2017 Tali Põhikool ümber järgmiselt:

  1. Tali Põhikool-Lasteaed (registrikood 75000779) korraldada ümber nii, et alates 1. juulist 2017. lõpetatakse õppetegevus põhikooli I ja II kooliastmes ning jätkub õppe- ja kasvatustegevus lasteaia osas.
  2. Tali Põhikool-Lasteaed nimetada ümber alates 1. juulist 2017 Tali Lasteaed.
  3. Tali Põhikooli-Lasteaia ümberkorraldamise otsusest teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Haridus- ja Teadusministeeriumi, Pärnu maavanemat, hallatavat asutust Tali Põhikool-Lasteaed, Tali Põhikool-Lasteaia õpilaste ja lasteaialaste vanemaid, Tali Põhikool-Lasteaia õpilasi vähemalt 5 (viis) kuud enne uue õppeaasta algust, s.o. 31. märtsiks 2017.

Lisatud dokumendid: