KOOL

Tali_KoolTali Põhikool-Lasteaed on väike maakool-lasteaed, mis asub Pärnu maakonna lõunapiiril vastu Läti Vabariiki, 60 km kaugusel Pärnust. Hubane koolihoone, seda ümbritsev park ja loodus loovad hea ning rahuliku õpi- ja kasvukeskkonna. Seda asjaolu on kooli eripära kujundamisel püütud ära kasutada: õppekäigud looduses, õues-õpe, koostöö RMK ning Nigula LK-alaga.

Kooli ja lasteaia traditsioonid ning huvitegevuse põhisuunad on välja kujunenud aastatega.
Meie eelised väikese maakooli/lasteaiana on:

  • väikesed klassikomplektid ja lasteaiarühm võimaldavad õpetajal läheneda igale lapsel individuaalselt;
  • üritustel on alati kaasatud kõik lapsed, sõltumata nende võimekusest;
  • iga laps on väärtustatud.

Tali Põhikool – Lasteaia haridusasutuse tegevuse eesmärk on luua võimalused koolieast nooremate laste hoiuks ja alushariduse omandamiseks ning õpilastele põhihariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks I ja II kooliastmes. Õpe toimub statsionaarses õppevormis. Kooli ülesanne on luua tingimused ja võimalused koolikohustuse täitmiseks ja põhihariduse omandamiseks. Anda õpilastele teadmised, oskused ja vilumused ning kujundada väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mis loob eeldused põhihariduse omandamiseks I ja II kooliastmes ning õpingute jätkamiseks 7. klassis. Luua võimalused õppetööväliseks huvitegevuseks haridusasutuse juures.

Haridusasutuse teeninduspiirkond on Saarde valla haldusterritoorium. Kool teenindab teiste piirkondade lapsi vastavalt vabade kohtade olemasolul.

Õppetöö haridusasutuses toimub eesti keeles.