TALI LASTEAED

Tali Lasteaed 2018Tali Lasteaed on väike lasteaed, mis asub Pärnu maakonna lõunapiiril vastu Läti Vabariiki, 60 km kaugusel Pärnust.

Koolieelse lasteasutuse tegevuse eesmärk on luua võimalused laste hoiuks ja alushariduse omandamiseks.

Lasteaia ülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

HEA LAPSEVANEM

Lasteaed on lapse jaoks teine kodu, mis saab tõeliselt turvaliseks ja heaks kasvu-, arengu- ja mängukeskkonnaks ainult läbi pideva koostöö Teie ja lasteaia personali vahel, sellepärast on Teie osalemine lasteaia üritustel, nõupidamistel ja muudes koostööprojektides VÄGA OLULINE.

Palun teatage õpetajale, kui Teie kontaktandmed (telefoninumbrid, e-post, aadress) on muutunud! Ettepanekute ja probleemidega palume pöörduda õpetaja või direktori poole.

Jälgi meid Facebookis – (suletud grupp)