KODUKORD

TALI  LASTEAIA KODUKORD

I  ÜLDSÄTTED

Käesoleva kodukorra aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus, Tali Lasteaia põhimäärus, Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale, Eesti Vabariigi lastekaitse seadus ja teised õigusaktid, mis puudutavad lasteaia tegevuse korraldamist.
Meie lasteaias austatakse perekonna kasvatuspõhimõtteid ja tehakse lapsevanemaga lapse arengu ja õppimise soodustamiseks koostööd, mis toetub vastastikusele usaldusele, lugupidamisele ning avatud dialoogile.

II  LASTE LASTEAEDA VASTUVÕTMINE

 1. Laste lasteaeda vastuvõtmine toimub Saarde valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel.
 2. Lasteaia direktor komplekteerib rühmad vallavalitsusse laekunud kohasoovi avalduste alusel enne algava õppeaasta algust. Muudatused rühmade laste koosseisudes teostatakse kokkuleppel lapsevanemaga.
 3. Lapse rühma vastuvõtmisel esitab lapsevanem rühma õpetajale perearsti poolt väljastatud tervisetõendi ja täidab andmetelehe.
 4. Lapsevanem informeerib direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, et oleks võimalik kohandada lapse kasvukeskkond lapsest lähtuvalt .

III  LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

 1. Lasteaed avatakse kell 7.00.
 2. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine toimub lapsevanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides, sealjuures ei tohi see segada une- ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi.
  1. Hommikusööki söövad lapsed palume tuua lasteaeda hiljemalt kell 8.00.
  2. Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused algavad lasteaiarühmas kell 9.00 . Soovitame tuua lapse lasteaeda vähemalt 10 minutit enne planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi, siis on lapsel hea algavasse päeva sisse elada ja teiste lastega liituda.
 3. Lapse turvalisuse tagamiseks annab lapsevanem hommikul lapse isiklikult õpetajale üle.
 4. Lapsevanem teavitab vajadusel rühmaõpetajaid kodustest sündmustest ja lapse füüsilisest ning emotsionaalsest seisundist, see aitab rühma personalil last ja tema käitumist paremini mõista.
 5. Lapse hilinemisest palume teavitada rühmaõpetajat hiljemalt kella 8.00-ks.
 6. Kui lapsevanem lahkub koos lapsega lasteaiast, siis tuleb sellest kindlasti teavitada rühma õpetajat.
 7. Peale lapse üleandmist lapsevanemale vastutab lapse eest lapsevanem (k.a. koos lastevanematega toimuvatel ühisüritustel).
 8. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, siis võtab õpetaja lapsevanematega telefoni teel kontakti. Kui see ei õnnestu, informeerib õpetaja lapsevanema kohale mitteilmumisest lasteaia direktorit.
 9. Õpetajad ei anna last kojuminekuks üle järgmistel juhtudel:
  1. lapsele järele tulnud isik on ebakaines olekus;
  2. alaealisele, kui vanem ei ole selleks andnud kirjalikku nõusolekut;
  3. lapsele järele tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem pole õpetajat teavitanud sellest, et lapsele ei tule järgi lapsevanem.
 10. Lapsevanem tuleb lapsele järgi arvestusega ( st.17.45), et lasteaed suletakse 18.00.
 11. Lasteaed on suletud riigipühadel.

IV  LAPSE RIIETUS

 1. Lasteaias on vajalik vahetusriiete ja mugavate vahetusjalanõude olemasolu. Lõunauinakuks sobivad pidžaama, öösärk või T-särk.
 2. Lapsel on oma kamm, taskurätik või salvrätikud nina puhastamiseks ning väikeste äparduste puhuks vahetuspesu. Vajadusel mähkmed.
 3. Liikumistegevuseks on vajalikud lühikesed püksid ja t-tärk.
 4. Laste riided ja jalanõud on soovitav märgistada lapse nimega, et vältida nende kadumist ja vahetusse minemist.
 5. Õues viibimiseks palume tuua ilmale sobilikud, kergesti selga pandavad ning lihtsate kinnitustega mänguriided ja kindad. Suvel on õues vajalik peakate.
 6. Lapsevanem jälgib, et lapse lasteaias kasutusel olevad riided ja isiklikud asjad on puhtad ja korrastatud.

V  LAPSE TERVIS

 1. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist . Rühma õpetajal on õigus keelduda rühma vastu võtmast last, kellel on palavik, kõhulahtisus, silmapõletik, tugev nohu, köha, oksendamine, pedikuloos (täid) või muud viirus- ja nakkushaiguste sümptomid.
 2. Rühma õpetajal on keelatud anda lastele ravimeid (v.a. esmaabi), ega lubata ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta. Kroonilise haiguse puhul võib anda lasteasutuses ravimeid erandjuhtudel arsti ettekirjutusel (nt suhkruhaigele).
 3. Päeva jooksul haigestunud lapse juurde kutsutakse lapsevanem (vajadusel arst) ning laps saadetakse olenevalt lapse tervise seisundist kas koju või tervishoiuasutusse.
 4. Lasteasutuses lapsega toimunud õnnetusjuhtumi korral informeerib õpetaja sellest lapsevanemat ja direktorit, vajadusel kutsutakse kiirabi.
 5. Nakkushaigusest (silmapõletik, tuulerõuged, sarlakid, leetrid jne) tuleb teavitada koheselt direktorit  ja  lapsevanemat.
 6. Lasteaia direktor  (tema puudumisel õpetaja) teavitab kõiki lapsevanemaid lasteaias esinevast nakkusohust või pedikuloosi juhtumist.
 7. Peale haigust lasteaeda tagasi tulles esitab lapsevanem perearsti tõendi lapse lubamise kohta lastekollektiivi.
 8. Juhul, kui lapsevanem on last lubamatul viisil kohelnud, on lasteaia direktor ja valla sotsiaaltalitus pädevad sekkuma konflikti lahendamisse ning vajadusel tegema esildise süüdioleva isiku karistamiseks.

VI  MÄNG JA ÕUESOLEK

 1. Laps võib lasteaeda kaasa võtta isiklikke mänguasju vastavalt rühmas kehtestatud korrale, arvestades sellega, et õpetaja ei vastuta nende kadumise või katkiminemise eest.
 2. Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida.
 3. Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes.
 4. Talveperioodil lasteaeda kaasa võetud isiklikud kelgud, suusad jm talispordivarustus palume markeerida. Lasteaed ei vastuta ööseks või nädalavahetuseks lasteaeda jäetud lapse isiklike õuevahendite eest.

VII TURVALISUSE TAGAMINE

 1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu- .õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse arendamise võimalusi.
 2. Lasteaias on mängu- võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Mänguväljak on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
 3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
 4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
 5. Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma töötaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvust.
 6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja.
 7. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 8. Lapsed võivad territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajatega. Tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.
 9. Laps ja täiskasvanu kannavad pimedal ajal helkurit.
 10. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele.
 11. Lasteaia territooriumil võivad lapsed, lapsevanemad ja töötajad sõita jalgrattaga lasteasutusse tulles ja sealt ära minnes.
 12. Laste turvalisuse tagamiseks ei lubata jalgratastega vabalt sõita lasteaia õuealal.
 13. Jalgrattaga sõites on vajalik lapsel kanda õige suurusega kiivrit.
 14. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
 15. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise ja purunemise eest.
 16. Lasteasutuses on laste ja täiskasvanute pildistamine ja filmimine avalikuks otstarbeks lubatud ainult isikute nõusolekul.
 17. 17.Lapsed ja lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit turvalisust ohustavatest olukordadest.

VIII LAPSEVANEMA OSALUSTASU JA TOIDURAHA ARVESTAMINE

 1. Lapsevanema osalustasu suurus ja maksmise kord on kehtestatud Saarde Vallavolikogu poolt.
 2. Lapse toidukulu maksmise korra kehtestab Saarde Vallavalitsus.
 3. Makseraskuste korral palume pöörduda koheselt valla sotsiaaltöötaja poole.
 4. Infot lapsevanema osalustasu kasutamise kohta saab direktorilt.

HEA
LAPSEVANEM

 • Palun teatage õpetajale, kui Teie kontaktandmed (telefoninumbrid, e-post, aadress) on muutunud!
 • Ettepanekute ja probleemidega palume pöörduda õpetaja või direktori poole.

Lasteaed on lapse jaoks teine kodu, mis saab tõeliselt turvaliseks ja heaks kasvu-, arengu- ja mängukeskkonnaks ainult läbi pideva koostöö Teie ja lasteaia personali vahel, sellepärast on Teie osalemine lasteaia üritustel, nõupidamistel ja muudes koostööprojektides VÄGA OLULINE.