PÕHIKOOL-LASTEAIA KODUKORD

Kinnitatud 30.08.2013 direktori kk 59

TALI PÕHIKOOL-LASTEAIA KODUKORD

 1. Kodukorra reguleerimisala

  1. Käesoleva kodukorraga sätestatakse Tali Põhikool –Lasteaia (edaspidi kool) õppekorralduse alused, kooli päevakava,   õpilase   ja   vanema   teavitamine,   koolikohustuse   täitmise   tagamine,   õpilaste õigused ja kohustused, õpilaste tunnustamine, vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine.
  2. Kodukorraga kehtestatakse reeglid, mida täidavad koolitöötajad, õpilased ja lapsevanemad nii kooli territooriumil (tundides, tunnivälisel ajal, pikapäevarühmas) kui ka kooli/klassi väljasõitudel, üritustel.
  3. Kooli kodukord on üleval II korruse stendil ja kooli veebilehel.
 2. Õppekorralduse alused

  1. Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning kooli üle riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed oma veebilehel.
  2. Õpingute alusdokument on kooli õppekava, mis on üleval kooli veebilehel ning paberkandjal kättesaadav õpetajate toas.
  3. Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini, õppeaasta koosneb neljast õppeveerandist ja koolivaheaegadest. Õppeveerandite kestus ja koolivaheajad on kirjas kooli veebilehel.
  4. Õppeaasta alguses saavad õpilased klassi- ja aineõpetajalt vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed. Õpikutesse selleks ettenähtud kohale kirjutab õpilane oma nime ja õppeaasta numbri. Õpikud tagastatakse hiljemalt õppeaasta lõpus aine- või klassiõpetajale. Kui tagastatav õpik on kasutamiskõlbmatu või kadunud, siis tasub lapsevanem uue õpiku ostmise kulud. Tööraamatud, töövihikud ja töölehed tagastamisele ei kuulu.
 3. Päevakava

  1. Õppetunnid algavad kell 8.05. Õppetunni pikkus on 45 minutit.3.2. Tunnid toimuvad üldjuhul järgmistel kellaaegadel:
   1. tund: 8.05 – 8.50
   2. tund: 9.00 – 9.45
   3. tund: 9.55 – 10.40
   4. tund: 10.55 -11.25

Söögivahetund 25 minutit

 1. tund: 12.00 – 12.45
 2. tund: 12.55 – 13.40
 3. tund: 13.50 – 14.35
 1. Õpilane ei hiline tundi. Õpilane tuleb kooli vähemalt 5 minutit enne koolipäeva algust.
 2. Õpilane lahkub koolimajast ja kooli territooriumilt kohe pärast tundide/ringitundide lõppu või läheb pikapäevarühma. Pikapäevarühma töö lõpeb kell 15.00. Koolil on õigus keelata õpilasel, kes ei täida kodukorra ega viisakusreegleid, osa võtta pikapäevarühma tööst või kustutada õpilane pikapäevarühma nimekirjast.
 3. Õpilastele on tagatud täiendav pedagoogiline juhendamine väljaspool õppetunde iga päev. Ainekonsultatsioonide ajad ja klassijuhatajate vastuvõtuajad on pärast õppetunde. Konsultatsiooni aeg lepitakse õpetaja ja õpilase vahel eelnevalt kokku.
 4. Ringide töö ning õpilasüritused toimuvad üldjuhul pärast õppetunde ja vastavalt ringitöö tunniplaanile ning kooli üldtööplaanile. Õppekavaväline tegevus ja õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 21.00 (erandiks võivad olla ekskursioonid vm väljasõidud).
 5. Koolis kannab õpilane vahetusjalatseid; aktustel ja teistel pidulikel üritustel pidulikku riietust.
 6. Kehalise kasvatuse tunnis kannab õpilane spordiriideid ja –jalatseid,
  mis on ette nähtud vaid selle tunni jaoks
 1. Õpilase ja vanema teavitamine

  1.  Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta, selleks pöörduvad nad kõigepealt klassijuhataja poole. Kool on kohustatud võimaldama õpilase vanemale juurdepääsu kooli valduses olevale teabele selle õpilase kohta.
  2. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord ning kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed on üleval veebilehel.
  3. Õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest teavitatakse õpilast õppeveerandi  algul klassijuhataja ja aineõpetaja poolt. Õpilased ja vanemad saavad sellekohase teabega tutvuda kooli veebilehe kaudu.
  4. Õpilasele ja õpilase vanemale teatatakse õppeaasta algul kooli veebilehe kaudu õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast (tunniplaan, ringide tööajad).
  5. Kool teavitab õpilast ja vanemat õpilase hinnetest (hinnangutest) vähemalt  kord kuus  hinnetelehe iga õppeveerandi lõpus paberile vormistatud klassitunnistuse kaudu. Hindamise korraldus on sätestatud kooli õppekavas.
  6. Kord õppeveerandis hinnatakse õpilase käitumist ja hoolsust. Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.
  7. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.
  8. Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor kokku õpilaste vanemate üldkoosoleku arvestusega, et kõigile vanematele antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul. Klasside lapsevanemate koosolekud toimuvad vähemalt kord poolaastas.
  9. Õpilasel on igal koolipäeval kaasas täidetud õpilaspäevik.
 1. Koolikohustuse täitmise tagamine

  1. Koolikohustus on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui õpilane puudub õppest põhjuseta.
  2. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
   • õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
   • läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
   • erandlikud perekondlikud põhjused.
  3. Vanem teavitab (e-kirja, telefoni teel) hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval klassijuhatajat õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud, võtab klassijuhataja vanemaga kontakti  hiljemalt järgmisel õppepäeval.
  4. Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
  5. Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab ta hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest direktorit, kes võtab seejärel kohe ühendust õpilase elukohajärgse omavalitsusega. Sellisel juhul on omavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.
  6. Kool peab õppest puudumise üle arvestust ning teeb kokkuvõtte õppeveerandi lõpus ja teavitab sellest lapsevanemat.
  7. Õppest puudumine ei vabasta õpilast koduste ülesannete täitmisest. Info tundides käsitletud teemade ning koduülesannete kohta on kättesaadav õpetajalt. Kui õpilasel on kodused ülesanded täitmata mõjuval põhjusel, teavitab lapsevanem sellest õpetajat kas õpilaspäeviku, e-kirja kaudu või suuliselt.
  8. Kui kooli rakendatud meetmed ei avalda mõju või neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa õpilase vanemaga kontakti, pöördub kool järgmiste meetmete rakendamiseks õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole.
 1. Tugi – ja mõjutusmeetmed

  1. Tugimeetmetest rakendatakse arenguvestluse läbiviimist, individuaalse õppekava rakendamist, õpilase vastuvõtmist mõnda koolis tegutsevasse huviringi või suunamist huvikooli, tugispetsialisti teenuse osutamist. Koolis rakendatakse järgmisi mõjutusmeetmeid:
   1. õpilase käitumise arutamine lapsevanematega klassijuhataja ja vajadusel aineõpetaja juures;
   2. õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;
   3. õpilase ja tema vanematega käitumise arutamine ümarlauas, kuhu kuulub ka Saarde valla sotsiaaltöötaja;
   4. nõue selgitada oma eksimust kogunemisel koolikaaslaste ees ja vabandada;
   5. kirjalik noomitus;
   6. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine ja direktori poolt lapsevanemale tagastamine;
   7. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused. Nõutavate õpitulemuste saavutamist kontrollib aineõpetaja peale õppetundide lõppu;
   8. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
   9. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase vanema nõusolekul;
   10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
   11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
   12. õppenõukogu otsusel ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
  2. Õppetunnist eemaldamise põhjused:
   1. õpilane segab kaasõpilaste õppimist ja häirib õpetajat tunni läbiviimisel;
   2. õpilane ohustab kaasõpilaste ja õpetaja turvalisust;
  3. Tugi- ja mõjutusmeetme otsuse edastab klassijuhataja vanemale elektronkirja või lihtkirjaga.
 1. Õpilaste õigused ja kohustused

  1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid võimetekohaselt ning järjepidevalt.
  2. Õpilasel on kohustus täita kodukorra reegleid ning teisi üldtunnustatud käitumisnorme.
  3. Õpilasel on kohustus osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes ning kaasa võtta kõik õppeks vajaliku õppevahendid.
  4. Mobiiltelefoni kasutamine koolipäeva jooksul ei ole lubatud. Kooli töötajal on õigus õpilase mobiiltelefon ära võtta. Äravõetud mobiiltelefon tagastatakse õpilasele koolipäeva lõpus. Korduvalt reeglit rikkunud õpilase telefon tagastatakse lapsevanemale.
  5. Koolis on ilma direktori nõusolekuta keelatud filmimine, pildistamine ja lindistamine.
  6. Kooli ei ole lubatud kaasa võtta õppetöös mittevajalikke ega ohtlikke esemeid. Koolitöötajal on kohustus õpilaselt need ära võtta. Äravõetud esemed saab lapsevanem kätte direktorilt.
  7. Õpilasel on õigus ja kohustus omada õpilaspiletit ning pidada õpilaspäevikut  vastavalt õpilaspäeviku  pidamise  nõuetele. Õpilane on kohustatud  esitama  nii  õpilaspileti kui ka õpilaspäeviku koolitöötaja nõudmisel.
  8. Õpilane täidab nii koolis kui õppe-ekskursioonidel /-käikudel ohutus- ja turvanõudeid.
  9. Kooli õpilased moodustavad   õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi. Kõikidel kooli õpilastel on õpilasesinduse valimise õigus.
  10. Õpilasel on võimalus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid. Õpilane pöördub rajatiste, ruumide ja muude vahendite kasutamiseks nende eest vastutava isiku või direktori poole.
 1. Õpilaste tunnustamine

  1. Suuline kiitus
   1. aineõpetaja, klassijuhataja või direktori suuline kiitus infominutitel.
  2. Klassijuhataja või aineõpetaja kiitus
   1. 1.-6. klassi õpilast tunnustatakse veerandi lõpus klassijuhataja või aineõpetaja kiituse kandmisega  tunnistusele.
  3. Direktori kiitus
   1. Kiitust avaldatakse käskkirjaga.
   2. Ettepaneku  kiituse avaldamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja.
  4. Tunnustamine tänukirjaga:
   1. 1.-6. klassi õpilast tunnustatakse tänukirjaga ,kui ta on edukalt esindanud  kooli, piirkonna, maakonna või vabariiklikul õpilasüritustel.
  5. Õppenõukogu kiitus hea õppeedukuse eest:
   1. 1.-6. klassi õpilast tunnustatakse iga veerandi lõpus hea ja väga hea õppeedukuse eest õppenõukogu kiituse kandmisega tunnistusele;
   2. 1.-6. klassi õpilast tunnustatakse klassi lõpetamisel hea ja väga hea õppeedukuse eest õppenõukogu kiituse kandmisega tunnistusele.
  6. Kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tunnustamine:
   1. 1.-6. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest”, kui tema õppeainete aastahinded on „väga head”, käitumine „eeskujulik“ või „hea“.
  7. Kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes» tunnustamine:
   1. Kooli õppenõukogu otsusel tunnustatakse kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines» 6. kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne 5. ja 6. klassis on „väga hea”. Ülejäänud õppeainetes on edasijõudmine vähemalt rahuldav.
  8. Vallavanema vastuvõtt:
   1. Õppeaasta lõpul esitatakse vallavanema vastuvõtule kutsumiseks nende õpilaste nimekiri, kes õppisid edukalt või saavutasid väga häid tulemusi huvitegevuses (sport, kunst, muusika jne).
  9. Kooli autahvlile kandmine
   1. Autahvlile kantakse õpilased, kelle õppeedukus on „hea „ või „väga hea“ ning käitumine  „eeskujulik“ või „hea“.
  10. Aasta  Õpilase   tiitliga  tunnustamine
   1. Aasta Õpilase  tiitliga tunnustatakse  õppenõukogu otsusel koolilõpetajat, kelle õppeedukus on „hea“ või „väga hea“, käitumine „eeskujulik“ ning õpilane on ühiskondlikult aktiivne (huvitegevus, kooli esindamine maakondlikel olümpiaadidel, spordivõistlustel jne);
   2. Aasta Õpilase  nimi avalikustatakse ning aukiri koos meenega antakse üle kooli lõpuaktusel. Aineõpetajad ja klassijuhatajad tunnustavad igal võimalusel õpilase positiivseid püüdlusi kas suuliselt (avalikult klassikaaslaste ees) või kirjalikult ( õpilaspäevik , stend).
 1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine

  1. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. Konkreetsed tegutsemisjuhised erinevate ohtude puhul on kirjas Tali Põhikool-Lasteaia hädaolukorra plaanis.
  2. Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel. Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see aitaks ennetada õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra tekkimist.
  3. Tervise kaitse huvides kantakse koolis vahetusjalatseid.
 1. Kooli kodukorra kehtivus

  1. Käesolev kooli kodukord on kooskõlastatud kooli hoolekogu ja õppenõukoguga.
  2. Kooli kodukord kehtestatakse alates 1. septembrist 2013