ÕPPEMATERJALID

Õpilastöös rakendab õpilane õppetegevuse käigus omandatud teadmisi, näitab õpitava aine ja eriala tundmist, oskust käsitleda ja lahendada teoreetilisi probleeme. Õpilastöö eesmärk on:

  • anda õpilasele iseseisva töö koostamise kogemusi;
  • laiendada silmaringi ja arendada loomingulisust teema käsitlemisel;
  • arendada õpilase iseseisva töö oskusi ja harjumusi.

Õppetöö käigus tuleb koostada erinevaid kirjalike töid, iga kirjalik töö annab ja nõuab õpilaselt erinevaid oskusi sõltuvalt töö eesmärgist ja teemast.

Referaat

Referaat on kokkuvõtlik ülevaade ette antud teema kohta, mille koostamisel tuginetakse eelkõige kirjalikele allikatele. Referaadi koostamine süvendab õpilase oskusi kasutada teema kohast kirjandust ja arendab väljendusoskust. Ülevaatlik referaat kirjeldab ette antud teemat autoripoolseid arvamusi lisamata, uurimuslikus referaadis esitab töö kirjutaja omapoolseid arvamusi käsitletud teema kohta või kirjanduses ehk allikmaterjalides esitatud seisukohtade omapoolse analüüsi ja hinnangu. Referaat kirjutatakse ühe õppeaine teema piirides ja õpetaja määrab nõutava kirjanduse hulga ning referaadi mahu.

Essee

Essee on lühike vabas vormis mõttearendus õpetaja poolt ette antud teemal, olulised on loov mõtlemine ja omapoolse arvamuse esitamine, esitatud väiteid ei pea tõestama. Essee sisu ei ole konkreetselt piiritletud ja kirjanduse kasutamine ei ole üldjuhul kohustuslik. Essee pikkus on tavaliselt 1-5 lehekülge, täpsed nõudmised määrab õpetaja oma õppeaine raames.

Õppematerjalid internetis