LASTEAED

Haridusasutuse tegevuse eesmärk on luua võimalused koolieast nooremate laste hoiuks ja alushariduse omandamiseks ning õpilastele põhihariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks I ja II kooliastmes. Õpe toimub statsionaarses õppevormis.

Lasteaia ülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

 

Jälgi meid Facebookis – (suletud grupp)